Sociala entreprenörer

Sociala entreprenören Anusha stärker unga tjejer och utbildar jämställda killar i Indien

Sociala entreprenören Anusha Bharadwaj är född i Indien. Under sin uppväxt märkte hon tidigt samhällets olika förväntningar på flickor och pojkar. Nu arbetar hon för att förändra traditionella attityder, stärka unga tjejer och utbilda jämställda killar.

Många tonårsflickor i Indien fastnar i social och ekonomisk ojämlikhet

Indien är hem till 72 miljoner tonårsflickor och många saknar viktig kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Barnäktenskap är inte heller ovanligt. Flickor som gifts bort unga löper större risk att få barn tidigt och hoppa av skolan. Idag är det endast en tredjedel av alla kvinnor i Indien som förvärvsarbetar. Den onda spiralen leder till fortsatt fattigdom med social och ekonomisk ojämlikhet.

Varje flicka ska ha möjlighet att bestämma över sin framtid

Anusha kämpar för att varje flicka ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför startade hon VOICE 4 Girls, som ger tjejer kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Genom läger ledda av kvinnliga universitetsstudenter, får flickorna kunskaper om hälsa och kropp, sina rättigheter i skolan och i hemmet, säkerhet och framtidsplanering. De får även kunskaper i ledarskap, problemlösning och utvecklar sin självkänsla.

För att nå verklig förändring krävs även jämställda killar

Möjligheterna att nå verklig förändring kräver att få med sig även pojkarna. Anusha startade därmed Boys 4 Change, som är läger för killar där de får kunskaper om kroppen, puberteten och kvinnors rättigheter, samt diskuterar våld, känslor och relationer.

Efter två 10-dagarsläger syns en förändring i killarnas inställning och attityd till olika jämställdhetsrelaterade frågor. Till exempel ökade andelen killar som inte håller med om påståendet ”En bra kvinna ifrågasätter aldrig sin mans/partners åsikter” med 46% efter lägret, jämfört med innan. Det är ett steg i rätt riktning, men ett fortsatt och långsiktigt arbete krävs för att skapa en hållbar förändring.

 

Läs mer om Anusha och VOICE 4 Girls

Läs mer
Sociala entreprenörer

Socialt entreprenörskap för klimatet

Trots att världens länder har satt globala mål för att minska koldioxidutsläppen går arbetet för att nå dem för långsamt. Idag är mängden koldioxid i luften högre än vad den har varit på minst 800 000 år, enligt World Meteorological Organisation. Effekterna av våra utsläpp är synliga redan nu och kräver akuta insatser.

Vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen

Internationellt samarbete och företagens hållbara omställning genom hela värdekedjan är grunden för att minska koldioxidutsläppen. Därutöver behöver vi investera i låginkomstländer för att minska de negativa effekterna och bygga hållbara samhällen.

Klimatförändringarna är globala och påverkar oss alla, men det är de fattigaste i låginkomstländer som drabbas hårdast. Samtidigt saknar låginkomstländer ofta tillräckligt med resurser för att hantera klimatförändringarna.

Klimatkrisen en katalysator för innovation

Klimatkrisen är en av de allvarligaste utmaningarna vi står inför idag, men det ger oss samtidigt stora möjligheter att hitta nya och innovativa lösningar. Ett exempel är Social Initiative Women & Climate där företag går samman för att minska koldioxidutsläppen genom kvinnligt entreprenörskap. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att förbättra framtiden för fler.

 

Gå med i Social Initiative Women & Climate

Läs mer
Social Initiative

Julia Belcastro praktikant hos Social Initiative våren 2021

Genom Föreningen för Utvecklingsfrågor gör Julia Belcastro praktik hos Social Initiative under våren 2021. Julia tar inom kort sin kandidatexamen i statskunskap vid Uppsala universitet och har tidigare bland annat praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo.

Varför ville du göra praktik hos Social Initiative?

Jag tycker att arbetet med omvärlden och människors olika villkor och möjligheter är väldigt intressant. Social Initiative arbetar på ett sätt som skiljer sig från traditionellt biståndsarbete som arbetsmodell. Verksamheten innebär att skapa samarbeten mellan svenska företag/filantroper och sociala entreprenörer. Detta möjliggör långsiktig och verklig förändring där företag kan nå och stärka sociala entreprenörer i låginkomstländer på ett hållbart och långsiktigt sätt vilket känns väldigt givande och spännande.

Vad gör du under din praktik hos Social Initiative?

Mina arbetsuppgifter varierar och består dels av kortare uppgifter i form av kommunikation genom text och bild till olika kanaler men även av längre/löpande uppgifter med syfte att stödja de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med och öka kännedomen om Social Initiative hos potentiella uppdragsgivare.

Vilka erfarenheter tar du med dig till Social Initiative?

Jag har tidigare praktiserat på FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i Kosovo och på kvinnorättsorganisationen RROGRAEK som jobbar för att stärka kvinnors röster och rättigheter tillhörande utsatta minoritetsgrupper. Jag tar med mig kunskaper i kommunikation och insyn i arbetet med jämställdhet och fattigdom.

Vad hoppas du kunna bidra med?

Jag hoppas kunna bidra med energi, idéer och ett noggrant arbete där det behövs. Jag hoppas även kunna hjälpa Social Initiative att växa och nå ut till fler aktörer och individer i Sverige och utomlands.

Vad hoppas du ta med dig från din praktik hos Social Initiative?

Jag hoppas i första hand bli mer insatt i hur det praktiska arbetet med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter kan se ut men även få en ökad förståelse för arbetsprocessen ser ut hos just Social Initiative. Jag hoppas utöver detta också lära mig mer om lokal komplexitet och problemformulering och ta mig dessa nya värdefulla praktiska kunskaper och erfarenheter till vidare studier och arbete.

 

Alla medarbetare

Läs mer
Sociala entreprenörer

2020 – ett år av utmaningar och innovation

2020 har präglats av coronapandemin som härjar i världen. Särskilt allvarlig är situation för människor som lever i fattigdom och utsatthet. I Indien, Kenya, Tanzania och Uganda, där Social Initiatives samarbetspartners verkar, är det inte smittspridningen som har varit värst utan de omfattande nedstängningarna som har drabbat befolkningen hårt med stängda skolor och ökad fattigdom.

Men pandemin har också påskyndat den digitala utvecklingen. De sociala entreprenörer som vi samarbetar med har snabbt ställt om till de nya förutsättningarna och fortsätter nå ut med utbildning, sjukvård och stöd till de som behöver det allra mest.

Se vår film som sammanfattar 2020:

 

Inspireras av våra sociala entreprenörer

 

 

Läs mer
Sociala entreprenörer

Många positiva effekter när kvinnor får jobb

Arbetstillfällen för kvinnor ger många ringar på vattnet. Kvinnor investerar en stor del av sin inkomst i familjens hälsa och utbildning. Många kvinnor beskriver också hur en egen inkomst stärker deras status och roll, både inom familjen och i samhället.

När kvinnor arbetar minskar fattigdomen

Att satsa på kvinnor påverkar även barnens framtidsutsikter. Kvinnor spenderar 90% av sin inkomst på mat, sjukvård och skola för sina barn, jämfört med männens 30–40%.

Att barn får möjlighet att gå i skolan har en positiv inverkan på ett helt lands utveckling. På individnivå tjänar en utbildad flicka 25% mer när hon börjar arbeta, jämfört med en flicka som inte gått i skolan.

Stärkt status och roll inom familjen och i samhället

Kvinnor som jobbar som solcellsentreprenörer och säljer solcellslampor och energieffektiva spisar till familjer på landsbygden i Tanzania genom vår partner Solar Sister, berättar att de upplever att de blir mer respekterade och lyssnade på både inom familjen och i samhället när de har en egen inkomst. Kvinnorna anser att det är lättare att själva ta plats och uttrycka sina åsikter när de bidrar till hushållets ekonomi.

Nya kunskaper och nätverk

Genom utbildning och mentorskap får de kvinnliga entreprenörerna viktiga affärs- och ledarskapskunskaper. Försäljningen kräver att de rör sig i nya områden och pratar med nya människor, vilket ger värdefulla erfarenheter. De kvinnliga solcellsentreprenörerna jobbar tillsammans, lär sig av varandra och får ett större kontaktnät. Det leder till ett bestående nätverk av kvinnliga entreprenörer som stöttar varandra.

Vill ditt företag bidra till att skapa arbetstillfällen för kvinnor i låginkomstländer? Läs mer om vårt nya samarbete Social Initiative Women & Climate.

Social Initiative Women & Climate

Läs mer
Social Initiative

Inbjudan till extra Årsmöte i Social Initiative ideell förening

Det Extra Årsmötet hålls digitalt måndag 23 november 2020 kl 13.45. Anledningen till det extra Årsmötet är val av ny revisor.

Förslag till agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av revisor.
7. Mötet avslutas.

Läs mer
Social Initiative

Vikten av sociala entreprenörer under coronapandemin

World Economic Forum publicerade nyligen en rapport som beskriver vikten av sociala entreprenörers arbete under coronapandemin. De konstaterar att sociala entreprenörer behövs nu mer än någonsin. Vi har listat fyra anledningar.

1. Sociala entreprenörer är snabbfotade och handlingskraftiga
När virusspridningen tog fart i stora delar av världen i mars i år var sociala entreprenörer snabba och handlingskraftiga. Bland annat såg de till att människor i behov av sjukvård fick hjälp och mobiliserade katastrofhjälp, som exempelvis matpaket, till människor i utsatta situationer.

2. Sociala entreprenörer är innovativa och hittar nya sätt att nå människor
Coronapandemin har tvingat länder, företag och organisationer att tänka nytt och anpassa sina verksamheter. Att hitta lösningar på utmaningar är grunden i socialt entreprenörskap. Under pandemin har sociala entreprenörer bland annat sett till att barn kan fortsätta sitt lärande trots stängda skolor i flera länder.

3. Sociala entreprenörer arbetar och är på plats där utsatta människor befinner sig
Sociala entreprenörer lever ofta där de verkar. De har därmed en djupare förståelse och kunskap om behov, förutsättningar och utmaningar. Något som är av stor vikt för att kunna ge rätt hjälp i en krissituation. Att vara på plats där hjälpen behövs är också ofta en förutsättning för att hjälpen ska nå hela vägen fram.

4. Sociala entreprenörer har byggt upp ett förtroende som underlättar kommunikation
Tack vare de sociala entreprenörernas starka lokala förankring har de byggt upp ett förtroendekapital bland invånarna. Detta underlättar både kommunikation och aktiviteter i tider av kris. De sociala entreprenörerna har bättre förutsättningar att nå ut till människor med information och stödinsatser.

Effekterna av coronapandemin förutspås bli långvariga

På grund av coronapandemin, och de konsekvenser som nedstängningar och regleringar medfört, ser vi nu en ökning av fattigdom i världen för första gången sedan 1998. Nu, mer än någonsin, behöver vi sociala entreprenörer i arbetet mot en bättre värld både under och efter det mest akuta läget av pandemin.

Covid-19 action agenda

Läs mer i Word Economic Forums rapport Covid-19 Action Agenda Leaders on the Front Line: Why Social Entrepreneurs Are Needed Now More than Ever.

 

Läs mer om sociala entreprenörers arbete under coronapandemin

 

Läs mer
Sociala entreprenörer

De arbetar i frontlinjen av covid-19

Coronapandemin har medfört stora ansträngningar och utmaningar för vårdpersonal runt om i världen. I Kenya jobbar vårdpersonalen hos Lwala Community Alliance i frontlinjen av pandemin. De är på plats i byarna, ser till att familjerna får information om covid-19, hur man kan skydda sig och ser till att de med symptom får vård.

Community Health Workers ger råd och vård till familjer i byarna

Lwala Community Alliance, vars syfte är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i Kenya, arbetar bland annat med att rekrytera och utbilda kvinnor från byarna som historiskt sett har hjälpt gravida kvinnor att föda hemma. De utbildade kvinnorna – s.k. Community Health Workers – rör sig ute i byarna och gör hembesök. De ser till att de gravida kvinnorna föder på sjukhus eller vårdcentraler, följer upp och säkerställer att barnen vaccineras, utbildar familjerna i hygien och kostlära, diagnosticerar och remitterar eller i vissa fall behandlar enklare sjukdomstillstånd.

Förtroende viktigt för att nå ut med information

Under coronapandemin har Community Health Workers kommit att spela än ännu viktigare roll. Genom Lwala har de fått utbildning i vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man bäst skyddar sig. Till exempel visar de familjerna hur man bygger enkla stationer för handtvätt.

Tack vare det förtroende som kvinnorna byggt upp med människorna i byarna har Lwala nått ut med den viktiga informationen till byborna. Lwala använder även radio och massutskick av sms för att nå ut med information till över 1 miljon människor på landsbygden i västra Kenya.

Fortsätter vårda

Genom att vidta åtgärder, exempelvis att ringa till familjerna innan hembesök för att säkerställa att alla är friska, hålla avstånd och bära skyddsutrustning, har Lwalas personal kunnat fortsätta arbetet i byarna även under pandemin.

Lwala fokuserar på att skydda vårdpersonalen, minska spridningen av viruset, upprätthålla befintlig vård och skydda de mest utsatta från socioekonomiska chocker.

Bidrar med kunskap och erfarenhet på alla nivåer

Lwala arbetar på alla nivåer – lokal, regional, nationell och global – för att bidra i kampen mot covid-19. Organisationen medverkar i globala nätverk och arbetar på nationell nivå för ett mer effektivt arbete mot covid-19 på lokal nivå i hela landet. Bland annat har man bidragit till nationella riktlinjer och policydokument för åtgärder med anledning av pandemin.

Social Initiative stöttar, genom partnerskap med Impilo och privatpersoner, Lwala att skala upp sin verksamhet. Under pandemin har medarbetarna på Impilo samlat ihop extra bidrag för att stötta Lwala ytterligare. Social Initiative arbetar aktivt med Lwala och följer utvecklingen noga.

 

Läs om hur Solar Sister i Tanzania arbetar under coronapandemin

Läs mer
Social Initiative

Utmaning som lyser upp i novembermörkret

Den 6–8 november bjuder Social Initiative och PaceUP in företag och privatpersoner att delta i en utmaning som bidrar till initiativet Social Initiative Women & Climate.

Bidra till att sprida solcellslampor till familjer på landsbygden

Genom att anmäla dig till utmaningen och gå, springa eller cykla 10 km under helgen bidrar du till att stödja sociala entreprenörer som rekryterar, utbildar och stöttar kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania och Indien. De kvinnliga entreprenörerna sprider energieffektiva spisar och solcellslampor bland de fattigaste. Det ger enorma vinster för klimat, hälsa och välstånd.

Att byta fotogen mot solceller ger stor effekt

En miljard människor lever utan tillgång till elektricitet. Många använder fotogenlampor för att lysa upp sina hem. Fotogenlampor är dyra i drift och orsakar 190 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar utsläpp från 50 kolkraftverk. Om varje hushåll i Afrika söder om Sahara bytte ut en fotogenlampa mot en solcellslampa skulle koldioxidutsläppen minska med nära 100 miljoner ton. Det motsvarar att plantera 1,5 miljarder träd och låta dem växa upp under tio år.

Kvinnliga entreprenörer tar fler ur fattigdom

Att skapa jobb för kvinnor ger många ringar på vattnet. Genom att sälja solcellslampor och energieffektiva spisar får kvinnorna en egen inkomst och därmed större möjlighet att leva fria och självständiga liv. Kvinnor spenderar generellt sett 90 procent av sin inkomst på mat, sjukvård och skola för sina barn, jämfört med männens 30–40 procent. Att investera i kvinnor är därför ett effektivt sätt att ta fler människor ur fattigdom.

Delta i utmaningen och bidra till Social Initiative Women & Climate! Läs mer hos PaceUP.

 

Läs om hur solcellslampor minskar koldioxidutsläppen

 

 

Läs mer
Social Initiative

Utbildning av flickor viktigare nu än någonsin

På grund av coronapandemin har många länder i världen stängt sina skolor. Det gör flickor extra utsatta – särskilt i låginkomstländer. När flickorna är hemma löper de högre risk att bli bortgifta och gravida, vilket i sin tur leder till minskade möjligheter att gå klart skolan.

Social Initiative Educate Girls

Social Initiative Educate Girls är ett samarbete mellan Social Initiative, svenska familjer och tre sociala entreprenörer som utbildar flickor och unga kvinnor i Kenya och Uganda. Målsättningen är att ge flickorna bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom och leva självständiga och fria liv.

Utbildade flickor ger ringar på vattnet

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett lands utveckling. Att satsa på flickor är extra viktigt, eftersom det ger många ringar på vattnet.

En utbildad flicka:
• gifter sig 6 år senare
• får i snitt 4 barn istället för 6, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp
• får barn som har 50% större chans att överleva sin 5-årsdag
• tjänar 25% mer när hon börjar arbeta

Sociala entreprenörer når ut även under coronapandemin

De sociala entreprenörer som ingår i samarbetet har kvalitetsgranskats på plats av Social Initiative och har uppnått mycket goda resultat.

Kakenya’s Dream i Kenya utbildar och motiverar unga masai-flickor att skapa sig en bättre framtid och bryta skadliga traditioner, så som kvinnlig omskärelse.
WISER i Kenya är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer.
URDT i Uganda utbildar flickor, som sedan inspirerar och utbildar sina familjer och andra bybor att själva förändra sina liv.

Under coronapandemin har de sociala entreprenörerna snabbt ställt om sina verksamheter för att fortsätta utbilda flickorna. Läs till exempel mer om WISER-skolan via knappen nedan.

Fram till årsskiftet 2020/21 öppnar vi upp för fler familjer att engagera sig i Social Initiative Educate Girls. Vill du veta mer om hur du kan bidra? Kontakta Pernilla Bard på 0700-910015.

 

Läs om hur WISER ställt om under coronapandemin

Läs mer